Національний університет "ЧЕРНІГІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА"

     

Сервіс внесення пропозицій щодо змін
до освітніх програм та підвищення якості вищої освіти

Освітній
(освітньо-науковий)
ступінь
Код та назва спеціальності
Назва освітньої програми
Дата надходження
пропозиції
Стейкхолдер Сутність пропозиції Результати
розгляду пропозиції
доктор філософії 281 Публічне управління та адміністрування Публічне управління та адміністрування_ОНП_PhD_202131-12-2021 І.М. Олійченко, д.держ.упр., професор кафедриМДС НУ "Чернігівська політехніка" Розширити предметне поле викладання дисципліни "Сучасні проблемирозвитку економіки України" з урахуванням сучасних викликів та вимог, а також змістовної специфіки розвитку системи публічного управління на сучасному етапі. Уточнено назву дисципліни у такому формулюванні "Сучасні проблеми розвитку України", зроблено наголосна політико-правовий аспект, ціннісний, безпековий Обговорено під часзасідання робочої групи. Проект ОНП затверджено на засіданні кафедри ПУМО (протокол №7 від 23.02.2022 р.)
магістр 081 Право Адміністративна та цивільна юстиція (проєкт 2024)14-11-2023 Красногор Олександр Володимирович, Приватний нотаріус Чернігівського міського нотаріального округу Включити дисципліну з міжнародного приватного права. При вивченні цієї дисципліни пропоную врахувати законодавство України про нотаріат, особливо Закон України "Про нотаріат" (розділ IV "Застосування законодавства іноземних держав. Міжнародні договори"). У блок вибіркових дисциплін ОПП «Адміністративна та цивільна юстиція» другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 081 «Право» включено дисципліну «Правове регулювання окремих інститутів міжнародного приватного права» - затверджено на засіданні кафедри П та ПП (протокол № 13 від 21.11.2023); затверджено на засіданні вченої ради НУ «Чернігівська політехніка» (протокол № 14 від 22.12..2023).
бакалавр 081 Право Право (проєкт 2024)22-11-2023 Бобруйко В.А., директор Чернігівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги У зв'язку з набуттям чинності ЗУ від 10 квітня 2023 року № 3022-IX пропонується змінити назву дисципліни "Організаційно-правові засади надання безоплатної ПРАВОВОЇ допомоги" на "Організаційно-правові засади надання безоплатної ПРАВНИЧОЇ допомоги" В ОПП «Право» освітнього рівня «бакалавр» зі спеціальності 081 «Право» змінено назву курсу «Організаційно-правові засади надання безоплатної правової допомоги» на «Організаційно-правові засади надання безоплатної правничої допомоги» - затверджено на засіданні кафедри П та ПП (протокол № 14 від 05.12..2023); затверджено на засіданні вченої ради НУ «Чернігівська політехніка» (протокол № 14 від 22.12..2023).
магістр 076 Підприємництво та торгівля Підприємництво та торгівля (проєкт 2024)29-11-2023 Костянтин Іванов, Президент Чернігівської регіональної Торгово-промислової палати, член Ради роботодавців НУ "Чернігівська політехніка" У зв'язку зі зміною назви спеціальності, потребами регіонального ринку праці та особливостями галузевої регіональної структури пропоную уточнити назву освітньої програми магістерського рівня з "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" та "Підприємництва та торгівля"
бакалавр 181 Харчові технології Харчові технології та інженерія з набору 202316-01-2024 Літош Н.Ю., інженер-технолог ТОВ Торговий дім «Рига хліб» Дисципліну "Стандартизація, сертифікація та управління якістю" включити до переліку обов'язкових дисциплін, вона є необхідною компонентою професійної діяльності, форма контролю для неї екзамен
бакалавр 181 Харчові технології Харчові технології та інженерія з набору 202316-01-2024 Костенко І.А., доцент кафедри харчових технологій та екології Є дисципліни, які дублюють одна одну, наприклад, ВК 7, ВК 8, ВК 13, ВК 14, ВК 17, ВК18. Замість дубляжу можна запропонуввати інші цікаві ВК, наприклад, "Токсикологія харчових продуктів"
бакалавр 181 Харчові технології Харчові технології та інженерія з набору 202316-01-2024 Михайлова М.І., випускниця програми 2015-2019 р.р. Підприємства будують свою роботу на застосуванні програм для систиматизації даних. Доцільно передбачити дисципліну, на якій студенти зможуть вивчати застосунки для систематизації даних на виробництві
бакалавр 181 Харчові технології Харчові технології та інженерія (проєкт 2024)16-01-2024 Михайлова М.І., випускниця програми 2015-2019 р.р. З'явилось багато нових можливостей для студентів у вибірковій складовій програми. Є дійсно цікаві і необхідні, зокрема тренінги
бакалавр 181 Харчові технології Харчові технології та інженерія (проєкт 2024)16-01-2024 Замай Ж.В., доцент каф. харчових технологій та екології ВК 18 "Smart Cities and climate adaptation and mitigation strategies" не зовсім доцільна в контексті очікуваних програмних результатів навчання.
магістр 131 Прикладна механіка Технології та устаткування зварювання 2021 зі змінами22-09-2023 Шумицький Дмитро Сергійович, керівник проєктів та програм ТОВ "Мостобудівельний загін №112" Застосування BIM-технологій дозволяє моделювати об’єкти будь-якої складності без поділу процесу проєктування сталевих конструкцій на розділи КМ і КМД, а можливість передачі даних в САМ-системи значно підвищує технологічність виробництва. Впровадження дисципліни "BIM-технології" в освітній процес дозволить здобувачам вищої освіти отримати сучасні знання і навички та бути затребуваними на ринку праці.
бакалавр 053 Психологія Психологія бізнесу та дизайн мислення01-02-2024
бакалавр 131 Прикладна механіка Технології та устаткування зварювання 2021 зі змінами06-02-2024 Здобувач вищої освіти гр. МЗВ-231 Чабан Є.Є.
бакалавр 131 Прикладна механіка Технології та устаткування зварювання 2021 зі змінами06-02-2024 Здобувач вищої освіти гр. МЗВ-231 Чабан Є.Є. запропоновано розширити змістове наповнення освітньої компоненти ОК23 «Джерела живлення» більш сучасними високомобільними технологічними засобами.
бакалавр 133 Галузеве машинобудування Business Management (from the set of 2024)21-03-2024
бакалавр 081 Право Кримінальна юстиція (Суд. Прокуратура. Адвокатура) (проєкт 2024)04-12-2023 Ясочко Т., радник начальника Чернігівської обласної військової адміністрації Для підвищення якості освітнього просесу та посилення компетентностей випускників, а також враховуючи потребу в оновленні кадрів державної служби доцільно було б збільшити кількість кредитів з освітнього компоненту, що передбачає вивчення фахової української умови.
бакалавр 081 Право Кримінальна юстиція (Суд. Прокуратура. Адвокатура) (проєкт 2024)04-12-2023 Усенко О., завідувач Чернігівського відділення Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України Вивчивши проєкт ОП "Кримінальна юстиція (Суд. Прокуратура. Адвокатура)" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, вбачаємо за необхідне рекомендувати навчальну дисципліну "Криміналістика" включити до переліку обов"язкових навчальних дисциплін.
доктор філософії 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (проєкт 2024)25-04-2024 Степенко Сергій Анатолійович, провідний науковий співробітник НУ "Чернігівська політехніка" Ввести окрему дисципліну або окремий модуль в межах існуючої дисципліни, що буде присвячено розвитку у здобувачів освітньо-наукового рівня "доктор філософії" навичок рецензування наукових статей.
магістр 053 Психологія Психологія бізнесу (з набору 2024 року)26-04-2024
бакалавр 131 Прикладна механіка Технології та устаткування зварювання 2023 (з набору 2024)28-09-2023 Здобувач вищої освіти (староста) академічної групи ЗВ-211 Ососок Максим Олегович Перенести дисципліну «Виробництво зварних конструкцій» з переліку навчальних дисциплін із циклу професійної підготовки за вільним вибором здобувачів до циклу обов’язкових дисциплін. Доцільність такого перенесення, на думку здобувачів групи, обумовлено тим фактом, що в рамках даної дисципліни передбачено виконання курсового проєкту, завдання до якого є основою виконання кваліфікаційної роботи. Гаранту освітньої програми Болотову М.Г. забезпечити внесення відповідних змін до освітньо-професійної програми Технології та устаткування зварювання спеціальності 131 Прикладна механіка та навчального плану підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.
бакалавр 131 Прикладна механіка Технології та устаткування зварювання 2023 (з набору 2024)28-09-2023 д.т.н., професор кафедри ТЗБ, Болотов Геннадій Павлович Впровадити в навчальний план підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня освітньо-професійної програми Технології та устаткування зварювання дисципліну Експериментальні методи у зварюванні, як такої, що забезпечує здобувачам першого (бакалаврського) рівня вищої освіти поняття та уявлення стосовно сучасних практик, методик і методологій проведення наукових досліджень і планування експерименту. Гаранту освітньої програми Болотову М.Г. забезпечити внесення відповідних змін до освітньо-професійної програми Технології та устаткування зварювання спеціальності 131 Прикладна механіка та навчального плану підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.
бакалавр 131 Прикладна механіка Технології та устаткування зварювання 2023 (з набору 2024)28-06-2024 Плясун Олександр Олександрович, головний технолог ТОВ «ДП «ЗАВОД РАПІД» Відмічаю необхідність набуття здобувачами знань щодо будови та використання сучасних контактних зварювальних машин, технологій контактного зварювання різнорідних металів, контактного точкового зварювання виробів із листового алюмінію.
магістр 131 Прикладна механіка Технології та устаткування зварювання 2023 (з набору 2024)28-06-2024 Плясун Олександр Олександрович, головний технолог ТОВ «ДП «ЗАВОД РАПІД» Існує потреба у набутті здобувачами компетентностей в галузі споріднених до зварювання технологій на прикладі технологій високотемпературного (дифузійного) паяння матеріалів із суттєвою різницею в фізико-хімічних властивостях.